Bài viết trong January, 2024

Ghi chép về Devops #1

trong danh mục DevOps, Miscellaneous

Sau 2 tuần mò mẫm trong Google Cloud, PHP, Apache, Go, Angular … để hỗ trợ một ông bạn kiểm soát lại toàn bộ hệ thống cũ do team dev quăng bom để lại, thì thấy nếu sản phẩm tech hay đội code trong nhà của mấy sếp mà có một trong bảy triệu chứng dưới… Xem thêm