Bài viết có Tag ‘IE6 cùi bắp’

location.href không làm việc trên IE6!

trong danh mục Javascript

Vừa mới giải quyết xong một vấn đề tưởng chừng như đơn giản trong javascript nhưng cực kỳ đáng ghét đối với thằng IE6 – đó là chức năng redirect sử dụng location.href.